شهر بهتر ، زندگی بهتر

113
روز شهرهای جهان، مناسبتی جهانی است که هر سال ٣١ اکتبر، نگاه جهان را به داشتن "شهر بهتر، زندگی بهتر" جلب می کند. "اداره کل ارتباطات وامور بین الملل شهرداری اصفهان"
pixel