میناب؛ گلستان تاریک خلیج فارس

61

میناب؛ گلستان تاریک خلیج فارس - تصاویر از ایسنا