برگزاری کل آزمون در یک سوال تشریحی

729
ممکن است اساتید سوالات مفهومی طراحی کنند و بخواهند کل سوالات را در اختیار دانشجویان قرار دهند. در این فیلم آموزشی به این مسئله پرداخته شده است
LMS_araku 11 دنبال کننده
pixel