مستند جذابی از موسیقی در کف خیابان های تهران

287

مهرداد مهدی از نخستین نوازندگان موسیقی خیابانی در ایران، قصد دارد برای برگزاری جشنواره موسیقی خیابانی در تهران، گروه خود را که سال ها با آن ها در خیابان ها نوازندگی کرده است، دوباره کنارهم جمع کند اما در این راه با اتفاقات و موانع متعددی روبه رو می شود. http://cmmt.ir/57Y