تا پای مرگ رفتن برای ضبط مستند

5,265

برای ضبط مستند سختی های بسیاری باید کشیده شود از حمله حیوانات وحشی تا بلایای طبیعی گوشه ای از سختی های یک مستند ساز را ببینید