سخنرانی دکتر فاضلی: مخاطب شناسی حلقه گمشده کتابخانه ها2

240
این سخنرانی در ششمین نشست متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی استان فارس ارائه شده است.
pixel