تاثیرات کوچینگ و آموزش آن در زندگی از زبان خانم ونوس روشن

536
داستان ‌سفر ونوس روشن از آشنایی با کوچینگ، چرایی ورود به دوره، طی کردن دوره‌ی سطح یک آموزش مهارت های کوچینگ، و ورود به سطح دو آموزش مهارت های کوچینگ در آکادمی کوچینگ فارسی زبانان‌
pixel