سخنان معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

10
سخنان دکتر زندیه معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با دانشجویان ورودی جدید معرفی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
pixel