لطفا صحبت از واقعیت نکنید!!

121

"ما اقتصاد دانیم"عنوان مستندی است که به ریشه یابی موانع نظریه پردازی در باب اقتصاد مقاومتی در دانشگاههای اقتصاد ایران می پردازد