درگیری لفظی بین بعضی از دانشجویان و گزارشگرها

622