پشت صحنه برنامه آغاز یک پایان|۹۸,۰۴.۱۶| بخش دوم

67

پشت صحنه برنامه آغاز یک پایان با موضوع بازیابی تمدن های شرقی و رقابت با آمریکا، در گفت و گو با دکتر مجتبی نوروزی (معاون مرکز مطالعات فرهنگی و ارتباطات اسلامی)