آشنایی با دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

332
در این ویدئو با اقدامات و فعالیت های دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان آشنا خواهید شد.
pixel