آموزش محیط Generative shape design کتیا با طراحی یک لیوان یکبار مصرف

327

آموزش محیx Generative shape design کتیا با طراحی یک لیوان یکبار مصرف. از استدیو طراحی سیاد آموزش های فارسی و رایگان کتیا و دیگر نرم افزالرهای طراحی لینک آموزش: http://bit.ly/GenerativeI