بی پرده با علیرضا محجوب _ دبیر کل خانه کارگر

113
دیالوگ تیک و علیرضا محجوب _ از احمدی نژاد تا روحانی
دیالوگ تیک 170 دنبال کننده

(امیر)محمد درویش

2 ماه پیش
با کیا شدیم هشتاد میلیون ؟؟از روحانی تعریف می کنه .یاد اون پیرمرده افتاوم داشت با اشک به روحانی نگاه می کرد و در تبلئغات روحانی از عکسش استفاده شد بعدا گفت من اشتباه فهمیده بودم فکر کردم شخصیت روحانی استکبار ستیزه که می گه من می رم با امریکا وانگلیس مقابله ومذاکره می کنم خخخخخخ
pixel