گزارش اولین کنفرانس مدیریت و سیستم های فازی

494
دکتر محمدعلی فریبرزی دکتر طیبه حجاری دکتر نیما فرجیان دکتر پراوین کومار (رییس دانشکده مدیریت دانشگاه باهارات هند)، دکتر گوکول چاندر (رییس بخش کاریابی دانشگاه باهارات هند)، مهندس الهه عبدوس، دکتر مصطفی علی بیگی، مهندس مهدی نوروزی (مدیر پرتال دانشگاهی کشور) و بسیاری دیگر از بزرگان و صاحب نظران عرصه علم اشاره کرد.
pixel