آشکارسازی نمادهای موجودبرباب الشهدای بهشت زهرا

235

به این ترتیب دو چیز به ذهن می رسد اول پشت به قیام و وداع با ظهور و دیگری معنای زمان معکوس را می دهد یعنی از آینده به گذشته یا ارتجاع