دولت الکترونیک( ویژه مدیران ارشد)

446

دولت ها به شکلی روزافزون به سراغ دولت الکترونیک می روند تا هزینه هایشان را کاهش دهند، خدماتشان را بهبود بخشند، در زمان صرفه جویی کنند و اثربخشی و کارآیی را در بخش دولتی افزایش دهند. دولت الکترونیک، امکانات جدیدی مانند مشاوره الکترونیک، کنترل الکترونیک و مشارکت عمومی را فراهم می آورد. از طریق دولت الکترونیک است که خدمات دولتی را می توان به روشی راحت، کارآمد و شفاف در اختیار شهروندان قرار داد.