چرا مصرف مکمل کراتین ضروری است؟

639

5گرم #کراتین در هر سروینگ مکملهای #کراتین_مونوهیدراتPNC و #سوپرکراتینPNC برابر است با: .