برآورده کردن آرزوی کودکی که مادرش تحت درمان اعتیاد است

568
موسسه کاهش آسیب نور سپید هدایت خانواده مددجویان را تحت حمایت های مادی و غیر مادی قرار می دهد تا دغدغه مددجویان کم تر و تلاش شان جهت بازسازی زندگی گذشته بیشتر شده و توانمند شوند و به عنوان فردی سالم به جامعه بازگردند. در خصوص این مددجو تلاش شده تا با براورده کردن آرزوی فرزندش شادی را به آنها هدیه نماییم تا مادر با روحیه ای بهتر و امید بیشتر درمان اعتیاد خود را ادامه دهد و قطع مصرف مستدام داشته باشد. این مستند در کمپ مرهم موسسه سیمای سبز رهایی فیلمبرداری شده است، محلی که مادر جهت ترک اعتیاد مراجعه کرده است
pixel