اراده ای فراتر از باورهای مانع

829

هنگامی که برخی از ما دست زیر چانه، کتاب زندگی را با بی حوصلگی ورق میزنیم، دیگرانی هستند که ورای باورهای مانع، معنای زندگی را جستجو می کنند.