جلسه اول آموزش سیف (SAFE)

184

در این فیلم نحوه انتقال خروجی از ایتبس به سیف آموزش داده شده است و برای مشاهده ادامه فیلمها به وبسایت مجتمع آموزشی عمران و معماری ایده مراجعه فرمایید. https://ideastructure.ir