آیین گشایش مدارس ایران من استان آذربایجان غربی

182

به همت همراهان پویش ایران من، مدارس ایران من (شماره 21 تا 25) واقع در روستاهای ترمکچی، چوپلو، چراغ تپه سفلی، تاشه کبود و آسمان بلاغی، شهرستان تکاب، استان آذربایجان غربی در تاریخ 27 و 28 مرداد ماه سال جاری به افتتاح و بهره برداری رسید.