پیشنهاد ازدواج غیرمنتظره (در کنگره جهانی اسپرانتو 2015)

717

پیشنهاد ازدواج به سبک اسپرانتو (کنگره جهانی اسپرانتو، لیل، فرانسه، 2015)

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده