سیر تکامل جمشید بسم الله از زبان رشیدپور!

362

کنایه های رشیدپور به برخورد با عوامل اصلی نوسانات ارز در کشور سری جدید برنامه حالا خورشید با اجرای رضا رشید پور از شبکه سوم سیما شروع به پخش شده است.