ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

آشنایی با گیمیفیکیشن - پنجشنبه های گیمیفیکیشنی قسمت اول

305
مدرس : مهدی قاسمی - پنجشنبه های گیمیفیکیشنی - کارگروه بازی ویدیویی انجمن علمی کامپیوتر
pixel