HSE - ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

2,910
با توجه به رقابت کشورهای صنعتی در دهه های اخیر و تحقق اهداف سازمان ها در این زمینه ، پرداختن به موضوعات ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE) به یکی از اولویتهای اصلی در كسب و كار امروز تبدیل شده است و توجه به نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه یک سازمان با هدف بهبود فرایندهای كاری ، در زمره اصلی ترین مسائل مدیریت های اقتصادی قرار گرفته است.
شرکت ایده 41 دنبال کننده
pixel