شریعت اسلامی بهتر است و یا دموکراسی؟ دکتر ذاکر نایک

1,658
سخنان بسیار زیبای دکتر ذاکر نایک پیروان موضوع اینکه آیا شریعت اسلامی برای بشریت بهتر است و یا قوانین دموکراسی؟
pixel