حمایت از تدوین گزارش تحقیقات بازار شرکت های دانش بنیان

898
تدوین استراتژی مناسب جهت ورود به بازار از طریق بخش‌بندی، شناسایی مخاطبان و مصرف‌کنندگان محصول، تحلیل رقبا، تخمین صحیح از میزان کشش بازار و سهم قابل کسب از آن و سایر پارامترهای تاثیرگذار در این زمینه از جمله مهمترین الزامات پیش از ورود به هر بازار جدید می‌باشد. در همین راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان، از تهیه گزارش‌های تخصصی تحقیقات بازار و تأمین بخشی از هزینه‌های مربوط به آن حمایت می‌نماید.
pixel