گر انگشت سلیمانی نباشد، چه خاصیت دهد نقش نگینی

67