ج9-هفته4-آموزش آنلاین مدیریت استراتژیک شغل-تحلیل شغل

80

در جلسه نهم از هفته چهارم آموزش آنلاین مدیریت استراتژیک شغل وظیفه ما بررسی فرآیند انتخاب کارمند رقابتی بر اساس تکامل مهارتهای قابل انتقال است.

دوره سرا
دوره سرا 264 دنبال کننده