ربات های انسانی یا منابع انسانی؟!!

395
میزان اعتبار ناخدای کسب و کار در شرایط بحرانی. چقدر برای نیروی متخصص حاضر هستیم هزینه کنیم؟
pixel