بازدید از ایستگاه های آتش نشانی در حال احداث

81
بازدید اعضای کمیسیون خدمات شهری شورای شهر مشهد از ایستگاه های آتش نشانی در حال احداث
pixel