هیچ لذت و افتخاری در زیستن غلط نیست...!/دکتر آرش فکری

2,124
پاسخ آرش فکری به موضوع اشتباه کردن و درس گرفتن از آن و همچنین بلوغ و پختگی
فردیت 55 دنبال کننده
pixel