حسام الدین سراج _ ای کیست این / شمس الضحی

950

این کیست این، این کیست این، این یوسف ثانی است این خضر است و الیاس این مگر، یا آب حیوان است این این باغ روحانی است این، یا بزم یزدانی است این سرمه سپاهانی است این، یا نور سبحانی است این این جان جان افزاست این، یا جنت المأواست این ساقی خوب ماست این، یا باده جانی است این تنگ شکر را ماند این، سودای سر را ماند این آن سیمبر را ماند این، شادی و آسانی است این امروز مستیم ای پدر، توبه شکستیم ای پدر

❤Brooz❤Video❤
❤Brooz❤Video❤ 5.4 هزار دنبال کننده