نحوه ایجاد کارتابل پیام در نرم افزار 137

81

جهت مدیریت دریافت کنندگان پیام در نرم افزار 137 می بایست از بخش تعیین دریافت کنندگان پیام استفاده نمود. http://rayanandisheh.com