همخوانی دوم

92

این نشست ها که توسط آکادمی شهرسازی ایران برگزار میگردد و به بررسی و بازخوانی مفاهیم معماری و شهرسازی از تعریف های کلان تا روش شناسی و فرایند شناسی می پردازد . این نشست ها با همکاری دانشگاه هنر اصفهان برگزار شده و با استقبال دانشجویان و متخصصین همراه بود.