فیش حقوقی نمایندگان مجلس منتشر می شود

484

«امیرآبادی»، عضو هئیت رئیسه مجلس، اعلام کرد: «طبق مصوبه هیئت رئیسه مجلس، قرار شده که مجلس نیز به سامانه متمرکز فیش حقوق و دستمزد کارکنان بپیوندد. فیش حقوقی شهریورماه نمایندگان مجلس به طور مستقیم از طریق اداره مالی مجلس به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده و سپس از طریق این سازمان در سامانه متمرکز فیش حقوق و دستمزد کارکنان قرار می گیرد»