روزگار غریب باداب سورت

543

روزگاری منظره زیبایی در اینجا می دیدی. گردشگران آنچنان این اثر طبیعی را لگدمال کردند که تبدیل به تلی از آب و خاک شده و زیبایی گذشته خود را از دست داده است. فیلم از حسین کبیری