کایچو هیتوهیرا سایتو- توضیح درباره نشان

343

کایچو هیتوهیرا سایتو- ایواما شینشین آیکی شورن کای- (توضیح درباره نشان)/ Hitohiro Saito Kaicho- Iwama Shinshin Aiki Shuren Kai-(Explanation About Emblem)/ www.iwamaaikido.ir