نابودی کرونا رو جشن خواهیم گرفت! / خانواده سلیمی، فصل هفتم، شیراز

343
حرف های صمیمانه خانواده سلیمی (شرکت کنندگان فصل هفتم، شهر شیراز) را درباره روزهای کرونایی ببینید و بشنوید.
pixel