رابطه ی قدرت و رهبری

636

بخشی از سخنرانی دکتر محمد حسین شیخ الاسلامی (رییس دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه) در سمینار "رهبران آخر غذا می خورند"