نقش عوامل وراثتی به روی شخصیت و روان

204

برخی به این باورند محیطی که در ان رشد می کنند عامل شکل گرفتن شخصیتشان است. و آموزش، و یادگیری و تجربه است که شخصیت انسان را می سازد. اما عده بسیار زیادی از روانشناسان بر این اعتقادند که نه وراثت و نه محیط به تنهایی همه خصوصیات فرد را تعیین نمی کند بلکه این عوامل با هم و به کمک یکدیگر عمل می کنند .سوال اینجاست که حق با چه کسی است و ادعای کدام یک از این دو دسته صحیح است؟ ژن ها اصلا چیستندکه می توانند تعیین کننده رفتار ما باشند.