حرفای خوابیدنکی ۴۴ | گنده هاش

1,405

اگه می خوای گنده بشی، اول یه سطل زباله پیدا کن!