بهینه سازی نظام مجوز دهی کشور _ قسمت دوم

113

بررسی عملکرد وزارت اقتصاد در بهینه سازی نظام مجوز دهی صحبت‎های مهندس علی فیروزی پیرامون تغییرات در نظام مجوز دهی کشور _ قسمت دوم