در انتظار | گروه آوازی تهران به سرپرستی و رهبری میلاد عمرانلو | تداکس‌تهران 2019

888

گروه آوازی تهران فعاليت خود را به سرپرستی ميلاد عمرانلو در زمستان 1384 آغاز نمود. سبک آوازی گروه برگرفته از گروه‌های موسیقی آکاپلای غربی است. بدین‌صورت که از هیچ گونه سازی استفاده نشده و تنها اصوات ساخته حنجره است که ساختار موسقی چندصدایی را شکل می دهد.

pixel