هند، از آخرین قدرت نظامی اش (مادر بمب اتمی) علیه پاکستان استفاده می کند

93
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 7.6 هزار دنبال کننده