سابلیمینال تغییر و برنامه ریزی ضمیر ناخوداگاه اندروید

52
اپلیکیشن تغییر و تربیت و برنامه ریزی ضمیر ناخوداگاه با ارسال سابلیمینال ها و عبارات تاکیدی مثبت به صورت نمیه پنهان به ذهن و ضمیر ناخودگاه بر روی صفحه گوشی موبایل به صورت پیوسته و مستمر در هنگامی که با گوشی خود کار میکنید پیام ها و تلقین ها به ذهن نیمه هوشیار شما ارسال می شوند و از انجای که این فرایند نیمه پنهان می باشد از فیلتر خوداگاه رد می شود و ذهن شما را شرطی می کند
pixel