ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

سابلیمینال تغییر و برنامه ریزی ضمیر ناخوداگاه اندروید

1,539
اپلیکیشن تغییر و تربیت و برنامه ریزی ضمیر ناخوداگاه با ارسال سابلیمینال ها و عبارات تاکیدی مثبت به صورت نمیه پنهان به ذهن و ضمیر ناخودگاه بر روی صفحه گوشی موبایل به صورت پیوسته و مستمر در هنگامی که با گوشی خود کار میکنید پیام ها و تلقین ها به ذهن نیمه هوشیار شما ارسال می شوند و از انجای که این فرایند نیمه پنهان می باشد از فیلتر خوداگاه رد می شود و ذهن شما را شرطی می کند

u_9406432

7 ماه پیش
الل
pixel