سیستم پرورش انگور به سبک پاچراغی

65
این سیستم پرورش انگور تقریبا در نواحی کوهپایه ای مرسوم است .
pixel