شرکت های بورسی از نظر تولید چگونه تقسیم می شوند؟

67

ایا روند تولید شرکت های بورسی یکنواخت است؟ ایا در همه سال لزوما شرکت ها تولید یکسانی دارند؟ با مثال هایی کابردی این موضوع را توضیح داده ام. ------------------------------ دانلود 41 فیلم آموزشی در خصوص بورس https://modiriatesarmayeh.com/bv/