تايم لپس عمليات ترابري دريايي در بنادر پل و لافت (قشم)

52
عمليات ترابري دريايي خودرو و مسافر با شناور لندينگ كرافت در بنادر پل و لافت (قشم)
pixel